Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ:

DETSKAPOSTEL s. r.o. 

 Tichá 590

 027 12 Liesek

 IČO: 47 429 151

 DIČ: 2023887008

 IČ DPH SK2023887008

Vymedzenie pojmov

 •   predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu firma DETSKAPOSTEL s.r.o.
 •   kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 •   tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu seetee.eu
 •   objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
 •   ilustrácia obrázkov - väčšina obrázkov je ilustračná preto produkty, hlavne ich farebné vyobrazenie, môže byť mierne odchýlne od skutočnosti v závislosti od vášho monitora

Prebratie tovaru

Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky,tovar pri prevzatí dôkladne obzrieť a skontrolovať a to všetkyjeho časti. V prípade, že je tovar poškodený, je povinný spísaťs kuriérom protokol, v ktorom uvedie poškodenia daného tovaru, akoaj urobiť fotodokumentáciu. Ak bol tovar prevzatý od kuriéra a jepoškodený, je kupujúci povinný uplatniť si náhradu škody odprepravnej resp. kuriérskej spoločnosti. Predávajúci nezodpovedáza zničenie zásielky pri jej preprave od okamihu, kedy ju odovzdalna prepravu, pokiaľ bola prepravovaná kuriérskou spoločnosťou. Vprípade, že bude tovar dodaný prostredníctvom vlastnej prepravyza škodu zodpovedá Predávajúci v plnom rozsahu.  

Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri proceseobjednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednanítovaru telefonicky alebo
e-mailom. Kupujúci odoslanímobjednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými anákupnými podmienkami internetového obchodu seetee.eu. Obchodnépodmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky,teda kúpnej zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

  - zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na info@seetee.eu, alebo poštou na našej adrese, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí

  - tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku, tovar zaslaný na dobierku predávajúci nie je povinný prijať.
 2. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 3. Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri použitom tovare.
 4. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 5a. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 5.  Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Platobné podmienky a doprava

Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť prevodom na č.účtu 2924913079/1100 v Tatra Banke, IBAN:SK0611000000002924913079, platobnou kartou Visa alebo MasterCard,alebo je možné tovar dodať na dobierku. Objednávka bude poodoslaní overená pre prípad momentálnej nedostupnosti tovaru.Objednávka bude spracovaná bez zbytočného odkladu. Zákazníksúhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výrobaobjednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Dodávka tovarusa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke, prípadne podľadohody. Ak máte špecifické požiadavky na prepravu/dodaniezakúpeného tovaru, prosím napíšte ich po poznámky/komentárapri objednávaní. Poštovné do zahraničia je kalkulovanéosobitne. Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosťa kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatkyuviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcouosobou. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená,zákazník neprevezme zásielku a ihneď kontaktuje predávajúceho.Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodeniatovaru alebo kompletnosti dodávky nie je možné akceptovať. Miestoodberu je stanovené na základe objednávky zákazníka. Za splneniedodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a v prípadepotreby návod na používanie výrobku.

Záruka, reklamácie a servis

 1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 2. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. Reklamáciu je nutné uplatniť cez reklamační formulár a zaslať ho na mailovú adresu, alebo v listovej podobe na adresu spoločnosti. Reklamačný formulár nájdete TU
 3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny. Tieto isté práva, teda právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú kupujúcemu aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady. Podľa výkladu Občianskeho zákonníka právo výberu, či si uplatní právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny, má kupujúci. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 5. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, t.j. spísaní protokolu s kuriérom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 6. Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou.
 7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

 • Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).
 • V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.
 • Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

 Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite e-mail na našu adresu info@seetee.eu, kde uvediete Vaše meno, názov výrobku, číslo objednávky, popis závady a fotodokumentáciu.
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
 3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkamisa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrolevnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochranespotrebiteľa 634/1992 Zb, 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pripodomovom predaji a zásielkovom predaji ." v znení neskoršíchzákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchtopodmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného aleboObčianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil stýmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek informácií, nám napíšte prostredníctvomnašej mailovej adresy na info@seetee.eu, prípadne telefonicky naniektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.